Visto o resultado do procedemento subsidiario de adxudicación de postos escolares seguido no Concello de Sada, de acordo co disposto nos artigos 35 e 36 da Orde de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas en 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (D.O.G. nº 53 do 15/03/2013), a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Coruña propón a escolarización do alumnado tal como se sinala:

Acto - proposta de escolarización (Descargar)

 

A lista de libros e material complementario para o curso 2016/2017 é o seguinte:

Descargar 4º Infantil - 3 anos

Descargar 5º Infantil - 4 anos

Descargar 6º Infantil - 5 anos

Descargar 1º Primaria

Descargar 2º Primaria

Descargar 3º Primaria

Descargar 4º Primaria

Descargar 5º Primaria

Descargar 6º Primaria (Proxecto E-Dixgal - Libros dixitales)

 

A Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG Núm. 53 do 15/03/2013) no seu artigo 40 establece que:

Os prazos de formalización de matrícula serán os seguintes: do 20 ó 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

Para matricularse fóra de prazo debe presentarse solicitude por escrito ante o Servizo de Inspección Educativa de A Coruña (Praza de Luis Seoane, s/n, 1º andar; Tel. 981 18 57 27), que se hai prazas libres poderá autorizar a matrícula neste Centro.

 

Impresos de matrícula
Alumnos de novo ingreso Antigos alumnos

2º Ciclo - 1º Curso (4º Infantil) - 3 anos

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Cuestionario para ás familias

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Ciclo - 1º Curso (4º Infantil) - 3 anos

Impreso de optativas

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Ciclo - 2º Curso (5º Infantil) - 4 anos

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Ciclo - 2º Curso (5º Infantil) - 4 anos

Impreso de optativas

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

 

2º Ciclo - 3º Curso (6º Infantil) - 5 anos

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Ciclo - 3º Curso (6º Infantil) - 5 anos

Impreso de optativas

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

1º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

1º Primaria

Impreso de optativas

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

2º Primaria

Impreso de optativas

Carné de identificación

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

3º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

3º Primaria

Impreso de optativas

Solicitude de Servizos Educativaos Complementarios

4º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

4º Primaria

Impreso de optativas

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

5º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

5º Primaria

Impreso de optativas

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

6º Primaria

Impreso de optativas

Ficha de saúde escolar

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

6º Primaria

Impreso de optativas

Solicitude de Servizos Educativos Complementarios

 

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o curso 2016/17 (Data: 03/05/2016)

Estas listaxes, teñen un carácter definitivo e poderán ser obxecto de recurso de alzada ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña (Praza de Luis Seoane, s/n - 15071 A Coruña) no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación

En aplicación da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, dado que as listaxes poden conter datos que afectan á intimidade persoal ou familiar do alumnado, nelas só constará a puntuación total obtida.

Na secretaría do centro educativo, estarán as listaxes nas que conste a puntuación asignada a cada alumna/o polos distintos criterios establecidos no baremo, segundo o artigo 35.1 da Orde. Estas listaxes poderán ser consultadas polos que teñan a condición de interesados no procedemento (e sempre que se identifiquen con DNI ou similar), de conformidade co artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Relación de Listas Definitivas:

2º Ciclo – 1º Curso Educación Infantil (4º Infantil) – 3 anos Descargar PDF

2º Ciclo – 2º Curso Educación Infantil (5º Infantil) – 4 anos Descargar PDF

2º Ciclo – 3º Curso Educación Infantil (6º Infantil) – 5 anos Descargar PDF

1º Primaria Descargar PDF

2º Primaria Descargar PDF

3º Primaria Descargar PDF

4º Primaria Descargar PDF

5º Primaria Descargar PDF

6º Primaria Descargar PDF

Prazo de formalización da matrícula: do 20 de xuño ao 30 de xuño de 2016

(As familias dos alumnos admitidos deberán recoller na Secretaria do Colexio a partir do 15 de xuño un sobre con todos os impresos a nome do seu fillo)

As solicitudes dos alumnos non admitidos no Centro serán remitidas a Comisión de Escolarización de Sada que é a encargada de escolarizar aos alumnos que non obtiveron praza no C.E.I.P. Plurilingüe “O Mosteirón”

 

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2016/17 (Data: 21-04-16)

Estas listaxes, teñen un carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar no prazo de cinco días hábiles contados a  partir do seguinte ao da súa publicación, e remata o xoves, 28-04-2016, inclusive

En aplicación da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, dado que as listaxes poden conter datos que afectan á intimidade persoal ou familiar do alumnado, nelas só constará a puntuación total obtida.

Na secretaría do centro educativo, estarán as listaxes nas que conste a puntuación asignada a cada alumna/o polos distintos criterios establecidos no baremo, segundo o artigo 30.1 da Orde. Estas listaxes poderán ser consultadas polos que teñan a condición de interesados no procedemento (e sempre que se identifiquen con DNI ou similar), de conformidade co artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Relación de Listas Provisionais:

2º Ciclo – 1º Curso Educación Infantil (4º Infantil) – 3 anos Descargar PDF

2º Ciclo – 2º Curso Educación Infantil (5º Infantil) – 4 anos Descargar PDF

2º Ciclo – 3º Curso Educación Infantil (6º Infantil) – 5 anos Descargar PDF

1º Primaria Descargar PDF

2º Primaria Descargar PDF

3º Primaria Descargar PDF

4º Primaria Descargar PDF

5º Primaria Descargar PDF

6º Primaria Descargar PDF